İrlanda Okullarında Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama

Giriş ve Arkaplan

Yerinden yönetim ve vatandaşların karar alma süreçlerine daha aktif bir şekilde dahil edilmesi, çoğu Avrupa ülkesinde sağlık ve eğitim sektörü  gibi çeşitli kamu hizmetlerinde kamu reformu söyleminin bir parçası haline gelmiştir. (Beckmann, Cooper ve Hill, 2009; Verger ve Curran 2014). Bu politika yönü, devlet bürokrasisinin azaltılması, hem yönetmelik hem de rekabetin iyileştirilmesi ve “paydaşın” sesi ve seçimi gibi çeşitli amaçlara hizmet edebilir (Brown ve ark. 2016a). Örneğin, eğitim sektöründe, okul denetimi sürecindeki hesap verebilirlik çoğu OECD ülkesinde temel alınırken, denetleme modelleri, eğitimde hesapverebilirlik sistemleri geliştikçe uyarlanmıştır. Okullar ve paydaşları, kendi örgütlerinde eğitimi geliştirmek için değerlendirme okuryazarlığı ve inovasyon kapasitesini geliştirdikçe, merkezi denetimler ve reform girişimcileri tarafından yönlendirilmeye daha az ihtiyaç duyarlar (Brown ve ark. 2016b). Bu, şu anda çoğu OECD ülkesinde kullanılmakta olan ikili bir katılımcı iç / dış değerlendirme sistemi olarak sonuçlanmıştır (Santiago 2013). İrlanda örneğinde, denetim, ondokuzuncu yüzyıla kadar uzanan köklü bir değerlendirme süreci olmasına rağmen (Brown ve diğerleri, 2016c); son yıllarda denetimde yapılan değişiklikler, ilköğretim ve ilköğretim sonrası okullardaki eğitim kalitesini güvence altına alan daha hedefli ve etkili bir yaklaşım getirmeyi amaçlayan, konu temelli ve bütüncül okul değerlendirme gibi bir dizi denetim modelinin uygulamaya konmasına yol açmıştır (Department of Education, 2016). Zorunlu Okul Öz-Değerlendirme'nin (SSE) 2012 yılında başlatılması (Department of Education, 2012) aynı zamanda tüm okul toplumu için önemli bir iyileştirme mekanizması olarak eyleme geçerken eğitim sistemine maliyeti daha uygun bir okul iyileştirme yaklaşımı sunmuştur Ancak, herhangi bir yeni girişimde olduğu gibi, bu ikili zorunlu iç / dış değerlendirme biçiminin, diğer ülkelerde olduğu üzere özellikle veli ve öğrenci gibi paydaşların rollerine (Verger ve Curran 2014) ilişkin uygulama zorlukları bulunmaktadır (O'Brien ve ark. 2015).

 

DEAPS'a genel bakış, ilköğretim ve ilköğretim sonrası okullarda halen devam etmekte olan denetim ve öz-değerlendirme çerçevelerini tanımlamadan önce, İrlanda'da zorunlu eğitimin doğasını açıklamaktadır. Her iki değerlendirme süreci, velilerin ve öğrencilerin katılımı referans alınarak açıklanır ve tartışılır. İkinci bölüm, zorunlu eğitimde öğrenci ve veli sesine giderek artan vurguyu araştırmaktadır. Son olarak, çalışma eğitimde paydaşların sesini duyurmadaki temel zorlukların tartışılması ile sonuçlanmaktadır, “paydaş boşluğunu” ele alacak açık bir şekilde tanımlanmış stratejilerin geliştirilmesi, İrlanda eğitiminin gelecekteki eğitim çerçevesi içinde tartışmalı bir eğitim reformu girişimi olarak kalacaktır.

İrlanda Okullarında Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama hakkında daha fazla bilgi için raporun tamamını indiriniz.

 

İrlanda Okullarında Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama hakkında daha fazla bilgi için raporun tamamını indiriniz.