Türk Okullarında Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama

Türk Okullarında Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama hakkında daha fazla bilgi için raporun tamamını indiriniz.

Giriş ve Arkaplan

 

Türkiye'de Milli Eğitim Sistemi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiştir. Türk Eğitim Sistemi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi bir şekilde yönetilmektedir. 2011 yılında MEB'in merkezi yapısı 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılmıştır.

MEB'in yapısal örgütü üç ana bölümden oluşmaktadır (bakanlık, taşra teşkilatı ve yurtdışı teşkilatı). Merkezde bakan, müsteşar, denetim kurulu, yüksek öğretim konseyi ve yedi müsteşar yardımcısı vardır. İl teşkilatında il müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve okul müdürlükleri bulunmaktadır. yurtdışı teşkilatında eğitim danışmanlığı ve ateşeler bulunmaktadır.

 

Örgün eğitim okul öncesi eğitim, ilkokul , ortaokul, lise eğitimi ve yükseköğretimden oluşmaktadır. MEB tarafından hazırlanan eğitim programları ile okullarda düzenli olarak yapılmaktadır.

Okul öncesi eğitim
Okul öncesi eğitim, 3, 4 ve 5 yaşlarındaki (66 aylık) çocukların eğitimini kapsamaktadır ve gönüllüdür.

 

Okul öncesi eğitimin amacı (MEB, 2017): Çocukları fiziksel, zihinsel, duygusal ve iyi alışkanlıklar edinmeye teşvik etmek; onları ilköğretime hazırlamak; kötü ortamlardan gelen çocuklar için ortak bir eğitim ortamı sağlamak; Türkçe'yi doğru bir şekilde konuşmalarını sağlamaktır.

İlköğretim
Zorunlu eğitimin ilk sekiz yılını kapsamaktadır. Türkiye'deki ilköğretim, 12 yıllık zorunlu eğitimin ilk sekiz yılını oluşturmaktadır. Beş yaş (66 ay) ve 13 yaşında olan çocuklar içindir.

İlköğretim, her Türk çocuğunun iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları edinmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda çocukları ulusal ahlak kurallarına uygun olarak eğitmeyi ve onları ilgi ve yetenekleri açısından bir üst öğrenime hazırlamayı amaçlamaktadır.

Ortaöğretim
Orta öğretim, en az dört yıllık zorunlu resmi veya örgün genel, mesleki ve teknik eğitim kurumlarını kapsamaktadır. Orta öğretim, tüm öğrencilere ortak bir kültür vermeyi amaçlamaktadır.
Aynı zamanda çeşitli program ve okullardaki ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrencileri yükseköğretim veya iş yaşamına hazırlamayı da amaçlamaktadır.

Yükseköğretim
Türkiye'de yükseköğretim, en az iki yıl yüksek eğitim veren tüm eğitim kurumlarını kapsamaktadır.


Yükseköğretimin genel amacı (MEB, 2017), öğrencileri Türkiye’deki bilim politikası ve çeşitli düzeylerde insan kaynakları ihtiyaçlarına cevap verecek ilgi ve yetenekler doğrultusunda eğitmektir.

 

Türk Okullarında Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama hakkında daha fazla bilgi için raporun tamamını indiriniz.