DEAPS Kaynakları

Bu sayfa, proje süresince oluşturulan DEAP kaynakları ile düzenli olarak güncellenmektedir.

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

 

Bu bölüm, okullarda DEAP stratejilerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin açık erişimli bir Öğretmen Yetiştirme Modülü'ne bağlanacaktır.

DEAPS ARAŞTIRMA RAPORLARI

 

Bu bölüm, proje süresince üretilen DEAPS araştırma raporlarına bağlanmaktadır.

ANKET SONUÇLARI

Bu bölüm, ulusal anketlerin sonuçlarına ve her bir ortak ülkedeki ortaokullarda DEAP stratejilerinin karşılaştırmalı analizine bağlanacaktır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

 

Bu bölüm DEAPS kavramsal Çerçevesine bağlanacaktır.

ARAÇ SETİ

Bu bölüm, tüm katılımcı ülke dillerine çevrilmiş çevrimiçi açık erişim DEAPS Araç Setine bağlanacaktır.

VAKA ÇALIŞMA SONUÇLARI

 

Bu bölüm, her ortak ülkedeki DEAP stratejilerinin çok yönlü vaka çalışmasından elde edilen sonuçlara bağlanacaktır.

MOOC (Çok Dilli Kapsamlı Açık Çevrimiçi Kurs)
 
Bu bölüm okullarda DEAP stratejilerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin açık erişimli MOOC'ye bağlanacaktır.
PROJE RAPORLARI / DEĞERLENDİRMELER 
 
Bu bölüm DEAPS proje döngüsü boyunca kullanılan değerlendirme raporlarına ve kalite güvence mekanizmalarına bağlanacaktır.
 
 

DEAPS Araştırma Makaleleri

 

 

DEAPS Araştırma Makaleleri
 
Yayınlanmış Araştırma Raporları

Distributed Evaluation and Planning in Irish Schools

Brown, M., McNamara, G., O’Hara, J. O'Brien, S. and Skerritt, C. (2017) Evaluation and Distributed Evaluation and Planning Strategies (DEAPS) in Irish Schools  (Working Paper No.1).  

 

Distributed Evaluation and Planning in Belgium (Flemish) Schools

Fadder, J., and Vanhoof, J. (2017) Country Background Report Distributed Evaluation And Planning in Belgium (Flemish) Schools Schools. (Working Paper No.2).

 

Distributed Evaluation and Planning in Portuguese Schools.

Figueiredo, M., Ramalho, H. and Rocha, J. (2017) Country Background Report on Distributed Evaluation And Planning in Portuguese Schools (Working Paper No.3). 

 

Distributed Evaluation and Planning in Turkish Schools.

Krurm, G. and Cinkir,  Ş. (2017) Country Background Report on Distributed Evaluation And Planning in Turkish Schools (Working Paper No.4).

The limitations, practical realities and conditions necessary for stakeholder voice in school self-evaluation.

Brown, M., McNamara, G., O’Hara, J. O'Brien, S. and Skerritt, C. (2018) The limitations, practical realities and conditions necessary for stakeholder voice in school self-evaluation (Working Paper No.5).

Teachers’ and principals’ intentions towards distributed evaluation and planning in schools. A conceptual framework. 

Faddar, J. and Vanhoof, J. ((2018) Teachers’ and principals’ intentions towards distributed evaluation and planning in schools. A conceptual framework. (Working Paper No.6). (Working Paper No.6). 

Brown, M.; McNamara, G.; Cinqir, S.; Faddar, J.; Figueiredo, M.P.; vanhoof, J.; O'Hara, J.; Skerritt, C.; O'Brien, S.; Kurum, G.; Ramalho, H.; Rocha, J. (2020) 'Exploring parent and student engagement in School Self Evaluation in four European Countries'. EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL.

DOI: https://doi.org/10.1177/1474904120961203

Brown, M.; McNamara, G.; O’Brien, S.; Skerritt, C.; O’Hara, J. (2020) 'Policy and Practice: Including Parents and Students in School Self-Evaluation'. Irish Educational Studies.

DOI: https://doi.org/10.1080/03323315.2020.1814839

Brown, M., McNamara, G., O’Brien, S., Skerritt, C., O’Hara, J., Faddar, J.,  Cinqir, S., Vanhoof, J., Figueiredo, M., Kurum, G.  (2019) 'Parent and student voice in evaluation and planning in schools'. Improving Schools.

DOI: https://doi.org/10.1177/1365480219895167

Yakında Yayınlanacak Araştırma Makaleleri

 1. Avrupa Okullarında DEAP stratejilerinin nicel analizi

 2. Okullarda DEAP stratejileri için kavramsal bir çerçeveye doğru

 3. Belçika, İrlanda, Portekiz ve Türkiye'deki eğitim sistemlerine DEAPS'ı yerleştirmek için kullanılan stratejilerin çok yönlü vaka çalışması

 4. DEAPS araç setine yönelik paydaş algıları

 5. DEAPS öğretmen yetiştirme modülüne ilişkin paydaş algıları

 6. DEAPS MOOC’a yönelik paydaş algıları

 

 

 

​​

 

 

 

DEAPS Anket Sonuçları

 

DEAPS Kavramsal Çerçeve

 

DEAPS Kavramsal Çerçeve

 

Açıklama

Viseu Polytechnic Enstitüsü tarafından yönetilen bu çıktı, DEAPS kavramının uygulanabilirliğini artırmak için kavramsal bir çerçevenin oluşturulmasını kapsayacak ve Antwerp Üniversitesi, Dublin Şehir Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi bu sürece dahil olacaktır.

 

Bu çıktı, çeşitli eylemlere ayrılmıştır:

 

Bu çıktı aynı zamanda bu sayfadan erişilebilecek bilimsel bir makaleye dönüştürülecektir. Yenilikçi bir modelin gelişmesi hakkında rapor verilecek ve okullara yönelik Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama için yenilikçi bir model ortaya konulacaktır. Bu modelin yayınlanması, yetkililerin, akademisyenlerin ve uygulayıcıların, Okul Değerlendirme için bu yeni yaklaşıma katılmalarının sağlanması yönünde öncü bir çalışma olacaktır.

 

 

Zaman Çizelgesi ve Sonuçlar

 

Başlangıç Tarihi: 01-08-2018

Bitiş Tarihi: 28-12-2018

 

 

 

 

 

 

 

​​

 

 

DEAPS Vaka Çalışması Sonuçları

 

         VAKA ÇALIŞMASI SONUÇLARI

 

Açıklama

Vaka çalışmasının temel dayanaklarının konu alanı ve bu konu alanıyla ilgililik olduğu düşünüldüğünde, bu vaka çalışması kapsamında belirli bir evreni temsil eden küçük bir çalışma grubunu yalıtılmış tutmak için kasıtlı bir girişimde bulunulacaktır. Bu durumda, evrenin, eğitimin değerlendirilmesi ve planlamasına Dağıtımcı bir yaklaşımın oluşturulması ile ilgilenen veya bu konuda deneyimi olan okullardan oluşacağı düşünülmektedir. Okulların, ilk, orta ve ileri düzey eğitim kurumlarından seçilmesi muhtemeldir. DCU tarafından yönetilen vaka çalışmaları kapsamında, her ortak ülkenin, kendi içinde en az 6 okulda yoğun vaka çalışmalarını yürütmesi gerekecektir. Her ülke ayrıca kendi vaka çalışmalarından elde edilen bulguları analiz edecek ve raporlaştıracaktır.

 

Bu çıktı aynı zamanda bu sayfadan erişilebilecek bilimsel bir makaleye dönüştürülecektir. Bu, okulların farklı yaklaşımları hakkında bilgi edinmeye, başkalarının deneyimlerini ve iyi uygulamalarını öğrenmeye istekli olan uygulayıcıların ilgisini yakından çekecektir.

 

 

Zaman Çizelgesi ve Sonuçlar

 

Başlangıç Tarihi: 01-08-2018

Bitiş Tarihi: 30-05-2019

 

 

 

 

 

 

 

​​

 

 

DEAPS Araç Seti

 

ARAÇ SETİ

 

Açıklama

Araç setinin geliştirilmesi, Viseu Polytechnic Enstitüsü tarafından yönetilecek ve Antwerp Üniversitesi, Dublin Şehir Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'ni kapsayacaktır. Bu araç seti, okulların öz-değerlendirme süreci içinde farklı sesleri etkinleştirmek için neler yapabilecekleri hakkında bütüncül yeni bir anlayış ortaya koyacaktır. Materyaller uygulamalı olacak ve değerlendirme uygulamalarında okullara yardımcı olacaktır.


Araç setine bu sayfadan erişilebilir. Bu, okulların farklı yaklaşımlarını öğrenmeye, diğer deneyimleri ve iyi uygulamaları öğrenmeye istekli olan uygulayıcılara fırsat sunacaktır.

 

 

 

Zaman Çizelgesi ve Sonuçları

 

Başlangıç Tarihi: 01-06-2019

Bitiş Tarihi: 30-11-2019

 

 

 

 

 

 

 

​​

 

 

DEAPS

MOOC

 

MOOC

 

Açıklama

Çok dilli bir MOOC'nin geliştirilmesi Dublin City Üniversitesi tarafından yönetilecek ve Viseu Polytechnic Enstitüsü, Antwerp Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’ni kapsayacaktır. MOOC, özellikle okul hayatındaki günlük işleyişlere (Veliler ve Yönetim organları) dahil olmayan üyelere ve bu paydaşların okullarda DEAP stratejilerine nasıl dahil olabileceklerine yönelik olacaktır. Her bir ortak, MOOC'nin iyileştirilmesi için geri bildirim ve iyileştirici eylemler de sağlayacaktır. MOOC ayrıca, her ülkede ana dilde tercüme edilecek ve daha sonra erşime açılacaktır.

MOOC, beş modülden oluşacaktır:

 • Modül 1: Okullarda Değerlendirme ve Planlamaya Giriş;

 • Modül 2: DEAPS'ı Anlama

 • Modül 3: Okullarda iyileşmeyi desteklemek için DEAPS

 • Modül 4: DEAP'ta Toplum üyelerinin rolü

 • DEAPS'ı destekleyen stratejiler.

 

MOOC'ye bu sayfadan ve her bir ortak ülke web sitesinden erişilebilir.

 

 

Zaman Çizelgesi ve Sonuçları

 

Başlangıç Tarihi: 01-11-2019

Bitiş Tarihi: 31-03-2020

 

 

 

 

 

 

 

​​

 

 

 
 
 
 
 
 

DEAPS Öğretmen Yetiştirme

 

HİZMETÖNCESİ ve HİZMETİÇİ ÖĞRETMENLERİN SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM (CPD) MODÜLÜ

 

Açıklama

Antwerp Üniversitesi, hizmetöncesi, öğretmen sürekli mesleki gelişim modülünün geliştirilmesini koordine edecek ve Viseu Politeknik Enstitüsü, DCU ve Ankara Üniversitesi de bu sürece dahil olacaktır. Modül, DEAPS projesinden elde edilen bulguları ve deneyimleri bir araya getirecektir. Bu modül, Avrupa genelinde Hizmetöncesi Öğretmen Yetiştirme programları için AKTS tarafından onaylanmış bir modül olarak geliştirilecektir. Bu modül aynı zamanda lisans / lisansüstü eğitim programlarının bir parçası olarak katılımcı ülkelerin üniversitelerinde de kullanılacaktır.

 

Modül özellikleri ve ilgili kaynaklar, modülün Avrupa ve diğer yerlerdeki kurumlar tarafından maksimum düzeyde kullanılmasını sağlamak için tüm program ülke dillerine (İngilizce, Portekizce, Hollandaca ve Türkçe) tercüme edilecektir.

 

 • Antwerp Üniversitesi, modül göstergelerini, öğrenme çıktılarını, gösterge içeriğini ve öğrenme etkinliklerini geliştirecektir.

 • Tüm ortaklar, Modül için gösterge ve öğrenme faaliyetlerine katkıda bulunacaklardır.

 • Tüm ortaklar, örnek ders planları, modül için öğrenme ve değerlendirme etkinlikleri geliştireceklerdir.

 

Hizmetöncesi öğretmen sürekli mesleki gelişim modülü şablonu ve bu çıktıdan elde edilen kaynaklara bu sayfadan ve her bir ortak ülke web sitesinden erişilebilir.. 

 

 

Zaman Çizelgesi ve Sonuçlar

 

Başlangıç Tarihi: 01-11-2019

Bitiş Tarihi: 31-03-2020

 

 

 

 

 

 

​​

 

 

 

DEAPS Proje Raporları ve Değerlendirmeleri

PROJE RAPORLARI VE DEĞERLENDİRMELERİ

 

Açıklama

Proje döngüsü boyunca bir dizi proje raporu ve kalite güvence süreci uygulanacaktır. Bu, faaliyetlerin şeffaflığını sağlamak ve en yüksek kalite güvence standartlarının karşılandığından emin olmak için yapılmaktadır.

 

Üç Aylık Değerlendirme RaporlarıÜç aylık değerlendirme raporları Ankara Üniversitesi tarafından üretilecektir. 
Projenin faaliyetleri ve hedeflerin gerçekleştirilmesi hakkında raporlar. Bu raporlar her yüz yüze görüşmede sunulacak ve proje ekibi tarafından tartışılacaktır. Bu raporlar Proje için fonlamanın şeffaflığını sağlayacaktır ve projenin bugüne kadarki çalışmalarının bir özeti verilecek olan paydaşlar ve katılımcılar üzerinde etkili olacaktır.

 

Ara rapor

Brown, M., Cinqir, S., Faddar, J., Figueiredo, M., Kurum, G., Vanhoof, J., McNamara, G., O'Hara, Ramalho, H., Skerritt, C., O'Brien, S., and Rocha, J (2019) Making meaning of Distributed Evaluation and Planning in Schools. EQI, DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34637.18400

 

Bu rapor Ankara Üniversitesi tarafından yönetilecektir ve bu sürece Antwerp Üniversitesi, Dublin Şehir Üniversitesi ve Vise Politeknik Enstitüsü de katılacaktır. Ara rapor, DEAPS ile ilgili uluslararası literatürün bir özetini; anketten elde edilen bulguları kapsayacaktır; Dağıtımcı değerlendirme ve planlamada en iyi uygulamaların kavramsal çerçevesini sunacaktır ve vaka çalışmalarından elde edilen bulguları özetleyecektir. Rapor ayrıca katılımcı ülkelerin anadilinde yayınlanacaktır. Proje için fonlamanın şeffaflığını sağlayacak ve projenin bugüne kadarki çalışmalarının bir özeti verilecek olan paydaşlar ve katılımcılar üzerinde etkili olacaktır.

Değerlendirme

Proje değerlendirmesi Ankara Üniversitesi tarafından yürütülecektir ve Antwerp Üniversitesi, Dublin Şehir Üniversitesi ve Vise Politeknik Enstitüsü de bu sürece katılacaktır. Değerlendirmenin amacı, proje grubu için ek bir kalite güvence kontrolü sağlamaktır. Bu süreç Ankara Üniversitesi tarafından içsel olarak yönetilecek ve proje ekibinin süreçleri, prosedürleri ve algılarına ilişkin yararlı veriler sunacaktır. Ayrıca, bu kapsamda proje çalışmasının dış ortak algıları ile ilgili bazı veriler elde edilmeye çalışılacaktır.

 • Kalite Yönetim Planı'nın oluşturulmasından Ankara Üniversitesi sorumlu olacaktır.

 • Ankara Üniversitesi, her bir ortak toplantıdan sonra 8, 16 ve 24. aylarda özellikle hedef grup üyelerine hitap edecek şekilde iç değerlendirme anketleri yapacaktır.

 

Son rapor

Brown, M., Figueiredo, M., Cinkir, S., Faddar, J., Skerritt, C., Vanhoof, J., Kurum, G., Mcnamara, G., Gardezi, S., Amante, S., O'Brien, S., Ohara, J., Rocha, J., Ramalho, H. (2020) The Enactment of Parent and Student Voice in School Evaluation -Cases Across European Frontiers. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18025.93288

 

Nihai raporun geliştirilmesi ve üretimi Ankara Üniversitesi tarafından yürütülecektir. Son değerlendirme raporu, aşağıdaki konuların gözden geçirilmesini sağlayan önemli bir doküman olacaktır:

 

 • proje grubunun faaliyetleri;

 • proje hedeflerine ulaşılmasına ilişkin süreçler ve prosedürler;

 • risk yönetimi konuları;

 • Projenin dış paydaşlar ve diğer kurumlar tarafından deneyimlenmesi.

 

Rapor, diğer ortaklar tarafından sunulan tüm materyaller kullanılarak Ankara Ünivesitesi tarafından hazırlanacaktır. Tüm ortakların, tartışmanın ardından raporun nihai taslağının tamamlanmasında Ankara Üniversitesi’ne yardımcı olması beklenecektir. Bu yapının, sistem yönetimi perspektifinden DEAPS projesinin bir işleyişinin ve başarısının bütünleşik bir analizine sağlayacağı ve diğer benzer projeler için yararlı veriler sunacağı öngörülmektedir.


Tüm raporlara ve değerlendirmelere bu sayfadan erişilebilir ve ayrıca bu raporlar Avrupa Birliği'nin Erasmus + bölümüne teslim edilir.

 

 

 

 

 

 

 

​​

 

 

Anket Sonuçları

 

Açıklama

Bu çıktı, program ülkelerindeki okulları inceleyen ihtiyaç temelli bir analizdir. Bu çıktı, Antwerp Üniversitesi tarafından koordine edilecek ve şunları kapsayacaktır: Ankara Üniversitesi, Dublin Şehir Üniversitesi ve Viseu Politeknik Enstitüsü.

 

 • Anketin oluşturulması

 • Anketin Pilot çalışması

 • Bu anketin okullarda uygulanması (Her ortak ülke başına yaklaşık 120 okulda uygulama yapılması)

 • Anket sonuçlarının karşılaştırmalı analizi

Bu çıktı kapsamında aynı zamanda bu sayfadan erişilebilecek bilimsel bir makale yazılıp yayınlanacaktır ve Okullarda Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama göstergeleri tanımlanacak ve ayrıca uygulanan anketin sonuçları rapor edilecektir. Son olarak bu çıktı her ortak ülkedeki bulguların karşılaştırmalı bir analizini kapsayacaktır.

Zaman Çizelgesi ve Sonuçlar

 

Başlangıç Tarihi: 01-01-2018

Bitiş Tarihi: 31-05-2018

 

 

 

 

 

 

 

​​